/2016-exhibitors/Exhibitors-list 36410 36727 2078875

Zhejiang Baoliang Special Film Co., Lt

No.80, longchuanwu road,
Qianjiang economic development area,
Hangzhou, zhejiang, china

311100 Tangqi
Zhejiang
CHINA